Άμεση επιχορήγηση στα αγροτικά τιμολόγια με πίστωση μέχρι τέλη 2022

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το ποσό επιδότησης ανά δικαιούχο (μικρομεσαία επιχείρηση ή αγρότη) θα καθορίζεται ανάλογα με την τιμή χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά, ενώ ειδικά για τον Οκτώβριο η επιδότηση που έχει ανακοινωθεί, διαμορφώνεται στα 398 ευρώ/MWh. Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν την διαδικασία της ενίσχυσης να γίνεται με μια εφάπαξ πληρωμή, η οποία θα λαμβάνει υπ’ όψιν της τον μηνιαίο μέσο όρο της χονδρικής τιμής ρεύματος (Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος) από τον οποίο θα προκύπτει ένα ποσό που στη συνέχεια θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, στο μέτρο θα μπορούν να υπαχθούν μη οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και πλήττονται από την κρίση, οι οποίοι είτε

  1. i) έχουν συνάψει σύμβαση για μεταβλητό τιμολόγιο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και η παροχή ενέργειας δεν υπερβαίνει τα 35 kVA·
  2. ii) λειτουργούν ως αρτοποιεία (ανεξάρτητα από το όριο παροχής)· ή

iii) έχουν αγροτικό τιμολόγιο (ανεξάρτητα από το όριο παροχής).

Από την 1η Οκτωβρίου 2022 και εξής, το μέτρο θα καλύπτει την κατανάλωση έως και 2 000 kWh μηνιαίως για μη οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με παροχή ενέργειας έως και 35 kVA.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, οι επιλέξιμοι δικαιούχοι θα δικαιούνται να λαμβάνουν περιορισμένα ποσά ενίσχυσης με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το μηνιαίο ποσό επιδότησης ανά εταιρεία θα καθορίζεται ανάλογα με την τιμή χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό πρόγραμμα συνάδει με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο κρίσης. Ειδικότερα, η ενίσχυση

  1. i) δεν θα υπερβαίνει τα 62 000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, τα 75 000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και τα 500 000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε όλους τους άλλους τομείς· και
  2. ii) θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ελληνικό πρόγραμμα είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο κρίσης.

www.agronews.gr