Δικηγορικός Σύλλογος Γρεβενών: Αποχή των δικηγόρων από 18 έως 31 Ιουλίου από διαδικασίες πλειστηριασμών ευάλωτων δανειοληπτών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Γρεβενών με την από 18.6.2021 απόφασή του, επικυρώνοντας την από 9-6-2021 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ΑΠΟΧΗ των Δικηγόρων-μελών του Συλλόγου μας από 18.6.2021 έως και 31.7.2021από την διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών με εντολείς τράπεζες ή εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων κατά της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών, όπως ορίζονται με το ν. 4738/2020 και ειδικότερα:

1.- Την αποχή από τη λήψη απογράφου εκτελεστών τίτλων. Ειδικά στην περίπτωση διαταγών πληρωμής επιτρέπεται μόνο η λήψη αντιγράφου αυτής και όχι απογράφου, προκειμένου και μόνο να τηρηθεί η προθεσμία του άρθρου 630ΑΚΠολΔ.

2.- Την αποχή από τη σύνταξη, υπογραφή και κοινοποίηση επιταγής (άρθ.924 ΚΠολΔ) που αποτελεί την 1η πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης και η οποία συντάσσεται υποχρεωτικά κάτω από επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο του οποίου η ακρίβεια της αντιγραφής βεβαιώνεται από το δικηγόρο που το εκδίδει (άρθρ.. 36 παρ. 2 περ. β Κώδικα Δικηγόρων)

3.- Την αποχή από την υπογραφή εντολής προς εκτέλεση (άρθ.927 ΚΠολΔ).

Για τον Δικηγορικό Σύλλογο Γρεβενών

Ο Πρόεδρος                                                Η Γραμματέας

Χρήστος Γ. Παπαϊωάννου                              Κωνσταντινιά Μπαζάκα