Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Γρεβενών: Παράταση υποβολής Σχεδίων βελτίωσης

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Γρεβενών ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 για τη Δράση 4.1.5: «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» παρατείνεται μέχρι 30/06/2023 και ώρα 13:00, ενώ αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως 28/6/2023 και ώρα 13:00 με εμπρόθεσμη υποβολή αιτήματος στην τεχνική στήριξη στο helpdesk του ΠΣΚΕ, εντός της εφαρμογής http://www.ependyseis.gr Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας. Τηλ. 2462353087 και 2462353077. Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ