Εγκύκλιος Πέτσα σε Δήμους και Περιφέρειες για την υποχρέωση προγράμματος επικοινωνιακής προβολής 2021

Εγκύκλιο απέστειλε ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Στ.Πέτσας, την 20ηΟκτωβρίου μεταξύ άλλων στους 332 Δήμουςκαι στις 13 Περιφέρειες της Χώρας.

Αντικείμενό της αποτελεί η υποχρέωση α)κατάρτισης προγράμματος επικοινωνιακής προβολής έτους 2021και β)υποβολής έκθεσης απολογισμού των επικοινωνιακών δράσεων των Φορέων του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για το 2020.

Όπως σημειώνει, τα επικοινωνιακά προγράμματα καταρτίζονται και υποβάλλονται εντός του μηνός Οκτωβρίου εκάστου έτους. Οι υπαγόμενοι Φορείς υποχρεούνται με έγγραφό τους προς τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης να υποβάλλουν φάκελο για κάθεεπικοινωνιακό πρόγραμμα προϋπολογισμού άνω των 30.000,00 ευρώ, το οποίο προτίθενται να υλοποιήσουν, υποβάλλοντας, παράλληλα, σχετική ηλεκτρονική αίτησημέσω του ιστοχώρου των ηλεκτρονικών υπηρεσιών «e-Πασιθέα» της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας & Ενημέρωσης (www.media.gov.gr), μετά τη λήψη του σχετικού κωδικού.

Στα προγράμματα αυτά περιέχεται υποχρεωτικάκαι η κατανομήτης προϋπολογιζόμενης δαπάνης κάθε Φορέα μεταξύ των περιφερειακώνμέσων ενημέρωσης (έντυπα μέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση). Η συμμετοχή των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης για κάθε κατηγορία ενημέρωσης είναι τουλάχιστον 30%.

Τα υποβαλλόμενα προς έγκριση επικοινωνιακά προγράμματα συνοδεύονται υποχρεωτικάαπό τη σχετική έγκριση του αρμοδίου, κατά περίπτωση, οργάνου του εκάστοτε Φορέα.

Οι προτεινόμενες επικοινωνιακές δράσεις οφείλουν να είναι ρεαλιστικές, αναγκαίες και κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος και να συνάδουν με την αρχή της αναλογικότητας μεταξύ επικοινωνιακών δράσεων, μέσων και επιδιωκόμενων σκοπών.

Αν δεν τηρηθεί το προβλεπόμενο ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής (30%) των περιφερειακών μέσων στην κατανομή της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης, επιβάλλεται στον υπόχρεο Φορέα διοικητικό πρόστιμοισόποσο με τη διαφημιστική δαπάνη που υπολείπεται προς συμπλήρωση του ανωτέρω ποσοστού συμμετοχής.

Με την Εγκύκλιο, παρακαλούνται οι Φορείς, οι οποίοι εμπίπτουν στις ως άνω διατάξεις, να αποστείλουν, ως οφείλουν, προς έγκριση στη Γ.Γ. Επικοινωνίας & Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης τα προγράμματα επικοινωνιακής προβολής για το έτος 2021.

Επισημαίνεται ότι κανέναεπικοινωνιακό πρόγραμμα των Φορέων που υπάγονται στις ως άνω διατάξεις δεν υλοποιείταικαι καμία σχετική δαπάνη δεν εγκρίνεται,εάν προηγουμένωςδεν υπάρχει η έγκριση της Γ.Γ. Επικοινωνίας & Ενημέρωσης.

Περαιτέρω, όσον αφορά την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων απολογισμού, για το έτος 2020, οι Φορείς για τους οποίους έχει εγκριθεί επικοινωνιακό πρόγραμμα υποχρεούνται να υποβάλλουν: α) έως την 31 Μαρτίου 2021 τις καταστάσεις στις οποίες αναφέρεται το ύψος των ποσών που διέθεσαν κατά το έτος 2020 για κάθε είδους συμβάσεις διαφημιστικών υπηρεσιών και συμβάσεις μετάδοσης ή καταχώρησης μέσω της εφαρμογής «e-Πασιθέα». Τα σχετικά ποσά αναγράφονται αναλυτικά για κάθε οικονομικό φορέα που ανέλαβε διαφημιστικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες του Δημοσίου Τομέα και β)έκθεση απολογισμούτων σχετικών επικοινωνιακών τους δράσεων στη Γ.Γ. Επικοινωνίας & Ενημέρωσης, όπου θα προκύπτει η τήρηση της νομοθεσίας και θα τεκμηριώνεται η απαρέγκλιτη εφαρμογή της παρ.2 του αρ.4 του π.δ.261/1997 ως ισχύει, η μη τήρηση της οποίας επιφέρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες, στην αριθμ. Ε/378/20.10.2020 Εγκύκλιο ΕΔΩ