Πλειστηριασμοί: Αποχή των δικηγόρων μέχρι 30 Σεπτεμβρίου

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών κατηγορεί την κυβέρνηση για αδράνεια

«Ανάσα» για χιλιάδες ευάλωτους δανειολήπτες που είναι στο έλεος των τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης δανείων, αποτελεί η απόφαση των δικηγόρων της Αθήνας να συνεχίσουν να απέχουν από πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αποφάσισε την παράταση της αποχής των δικηγόρων από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών, με εντολείς Τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κατά της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών, όπως ορίζονται με το ν. 4738/2020.
Αφορμή για την αποχή αποτελεί το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει συσταθεί ο προβλεπόμενος Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, δεν έχει θεσπιστεί δια νόμου δεοντολογικό πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων και δεν έχουν ανασταλεί οι πλειστηριασμοί.
Σημειώνεται ότι, μετά την ενεργοποίηση από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) της εφαρμογής ηλεκτρονικής «άντλησης» του πιστοποιητικού «ευαλωτότητας», η ιδιότητα του οφειλέτη ως ευάλωτου προκύπτει από το ανωτέρω πιστοποιητικό, το οποίο οφείλει να κοινοποιεί ο τελευταίος στην τράπεζα ή στην εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων προκειμένου να είναι γνωστή η ιδιότητά του στον πληρεξούσιο δικηγόρο του επισπεύδοντος.
Εξάλλου, ο ΔΣΑ καταγγέλλει την κυβέρνηση για αδράνεια, με αφορμή τις τεράστιες καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων από την παροχή υπηρεσιών Νομικής Βοήθειας και προειδοποιεί με κλιμάκωση των αντιδράσεων του νομικού κόσμου.
«Επιβάλλεται να νομοθετηθεί άμεσα ρύθμιση, με την οποία το ήμισυ της αποζημίωσης θα προκαταβάλλεται προ της οριστικής εκκαθάρισης, με μόνη την υποβολή στο ΤΑΧΔΙΚ, των κάτωθι δικαιολογητικών, τα οποία μπορούν να διαβιβάζονται και με ηλεκτρονικά μέσα:
α) της πράξης διορισμού του δικηγόρου,
β) του ειδικού γραμματίου προκαταβολής νομικής βοήθειας και
γ) της βεβαίωσης της αρμόδιας δικαστικής ή άλλης αρχής σχετικά με την εκπλήρωση των καθηκόντων του δικηγόρου και το υπόλοιπο της αποζημίωσης θα καταβάλλεται μετά την εκκαθάριση της δαπάνης και την απόδοση των νόμιμων κρατήσεων
Το ΔΣ αποφάσισε να πραγματοποιηθεί κινητοποίηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για το θέμα αυτό με παράσταση δικηγόρων.
Εάν η Κυβέρνηση εξακολουθήσει να αδρανεί, το ΔΣ θα επανέλθει με αντικείμενο την κλιμάκωση της αντίδρασης του σώματος με τη μη έκδοση γραμματίων προκαταβολής και ενσήμων από τον Δικηγορικό Σύλλογο σε όλες τις υποθέσεις της Νομικής Βοήθειας», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.