Προκήρυξη ΕΥΔΑΠ: Τα προσόντα και τα πτυχία για τις 300 προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων

 

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ έδωσε την έγκριση των παρακάτω επιμέρους ειδικοτήτων στις οποίες απαιτούνται ειδικά προσόντα σε ορισμένες θέσεις κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, που αφορούν στην πρόσληψη από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. τριακοσίων (300) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ήτοι:

  1. ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ με εξειδίκευση στο Project Management-Σύνολο θέσεων: δύο (2) [εκ των δεκαεννέα (19) της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών]: α. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού. β. Πτυχίο ή Δίπλωμα Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ως άνω άδεια. γ. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, στο Project Management. δ. Καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας, ε. Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) στα αντικείμενα: ϊ) επεξεργασίας κειμένων, Ν) υπολογιστικών φύλλων και Mi) υπηρεσιών διαδικτύου.
  2.  ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ: Θέση μία (1) από τις δύο (2): α. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού Μεταλλειολόγου-Μεταλλουργού-Ορυκτών Πόρων. β. Πτυχίο ή Δίπλωμα Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ως άνω άδεια, γ. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής στις στρατηγικές και τα μοντέλα αξιολόγησης της Βιώσιμης Ανάπτυξης, δ. Συμμετοχή τουλάχιστον δύο (2) ετών σε εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης υδάτων στην ημεδαπή ή/και την αλλοδαπή, ε. Καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας, στ. Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) στα αντικείμενα: ϊ) επεξεργασίας κειμένων, ϋ) υπολογιστικών φύλλων και Mi) υπηρεσιών διαδικτύου.
  3.  ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ: Θέση μία (1) από τις δύο (2): α. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού Μεταλλειολόγου-Μεταλλουργού-Ορυκτών Πόρων. β. Πτυχίο ή Δίπλωμα Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ως άνω άδεια, γ. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής στα «Υδάτινα Συστήματα και Διαχείριση Υδάτων», δ. Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στον έλεγχο των διεργασιών επεξεργασίας νερού. ε. Καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας, στ. Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) στα αντικείμενα: ί) επεξεργασίας κειμένων, Μ) υπολογιστικών φύλλων και Hi) υπηρεσιών διαδικτύου.
  4.  ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Θέσεις δύο (2): α. Πτυχίο ή Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος, Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, β. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού Περιβάλλοντος, γ. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής στην Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική, δ. Πιστοποιημένη γνώση Προτύπων: ϊ) Συστημάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και ϋ) Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ε. Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στ. Καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας, ζ. Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) στα αντικείμενα: ϊ) επεξεργασίας κειμένων, ϋ) υπολογιστικών φύλλων και Hi) υπηρεσιών διαδικτύου.
  5.  ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: Θέσεις μία (1) εκ των πέντε (5): α. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Χημικού Μηχανικού. β. Πτυχίο ή Δίπλωμα Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ως άνω άδεια. γ. Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας, προμηθειών και αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων. δ. Καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας. ε. Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) στα αντικείμενα: ϊ) επεξεργασίας κειμένων, ϋ) υπολογιστικών φύλλων και Mi) υπηρεσιών διαδικτύου.
  6.  ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: Θέσεις μία (1) εκ των πέντε (5). α. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Χημικού Μηχανικού. β. Πτυχίο ή Δίπλωμα Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ως άνω άδεια. γ. Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, σε αντικείμενα εκπόνησης μελετών εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χημικοτεχνικών μελετών, ενεργειακών μελετών, μελετών σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ανάλυσης κινδύνου, αειφορίας. δ. Καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας. ε. Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) στα αντικείμενα: ϊ) επεξεργασίας κειμένων, ϋ) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
  7.  ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: Θέση μία (1) εκ των τριών (3): α. Πτυχίο τμήματος Ηλεκτρονικής Μηχανικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β. Συμμετοχή τουλάχιστον δύο (2) ετών σε ερευνητικά προγράμματα εφαρμοσμένης ανάπτυξης αισθητήριων συστημάτων για τη μέτρηση επιλεγμένων παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο, γ. Καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας, δ. Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) στα αντικείμενα: ϊ) επεξεργασίας κειμένων, ϋ) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου

Δειτε εδω την απόφαση

Πηγή: e-dimosio.gr