Υπάλληλοι ΟΤΑ: Νέος Νόμος προβλέπει εξάμηνη φυλάκιση – Δείτε σε ποιες περιπτώσεις

Με το άρθρο 37του νέου Νόμου 4886/2022προστέθηκανοι Υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο α’ εδάφιο της παρ.6 του άρθρου 36 του ν.3959/2011, δηλαδή σε υποχρέωση, η παράβασητης οποίας τιμωρείται μεφυλάκιση έως 6 μηνών ή χρηματική ποινή από 300 μέχρι 1.500 ευρώ.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για Νόμο που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και συγκεκριμένα στο Φ.Ε.Κ. Α’ 12/2022.

Με το άρθρο 37, που αφορά τις καταγγελίες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, τροποποιείται στο άρθρο 36 του ν.3959/2011 « το πρώτο εδάφιο της παρ.6 με την αναφορά και σε Υπαλλήλους ΟΤΑ» ώστε η εν λόγω παράγραφος να διαμορφωθεί πλέον ως εξής:

« 6. Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι, οι Υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, οι Υπάλληλοι ΟΤΑ, οι εργαζόμενοι σε δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι εντεταλμένοι προσωρινά την άσκηση δημόσιας υπηρεσίας οφείλουννα ανακοινώνουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση,στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, ό,τι περιέρχεται σε γνώση τουςμε οποιονδήποτε τρόπο και σχετίζεται μετην παράβαση των άρθρων 1, 1Α και 2 του παρόντος, καθώς και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσοι δεν εκπληρώνουν την υποχρέωσητου προηγούμενου εδαφίου τιμωρούνταιμε φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών ή χρηματική ποινήαπό τριακόσια (300) μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ. »

 

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το Νόμο 4886/2022ΕΔΩ

και κατωτέρω ειδικά το απόσπασμα με το συγκεκριμένο άρθρο: