Χωρίς αγρανάπαυση οι σπορές αλλά με ποινή 10 ευρώ το στρέμμα από το τσεκ του 2023 για όποιον παρεκκλίνει

Συγκεκριµένα, στις 29 Σεπτεµβρίου και µε το τελικό στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ ακόµη να αντιµετωπίζεται ως «απόρρητο µυστικό» από τους επιτελείς του υπουργείου, εκδόθηκε εγκύκλιος που ορίζει κάποιους από τους όρους βασικής ενίσχυσης που αφορούν στο ΟΣ∆Ε 2023. Εκεί αναφέρεται πως οι παραγωγοί αροτραίων εκτάσεων άνω των 100 στρεµµάτων θα πρέπει να αφήσουν γη υπό αγρανάπαυση τουλάχιστον το 4% της εκµετάλλευσής τους και ειδικότερα όσοι παράγουν ψυχανθή το 7%, εφόσον θέλουν να λαµβάνουν βασική ενίσχυση. Κάτι τέτοιο δεν θα ισχύσει ως υποχρέωση κατά παρέκκλιση για το 2023  και οι γεωργοί µπορούν να καλλιεργήσουν εκεί φυτά για παραγωγή τροφίµων (εξαιρείται το καλαµπόκι).

Ωστόσο, ο «διάβολος» κρύβεται στις λεπτοµέρειες καθώς παρακάτω η εγκύκλιος αναφέρει στην παράγραφο 3β: «Επισηµαίνεται ότι, οι ανωτέρω παρεκκλίσεις, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2022/1317 της Επιτροπής, δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι επιλέξουν να εφαρµόσουν οικολογικά προγράµµατα του άρθρου 31 ή/και γεωργοπεριβαλλοντικές, κλιµατικές και άλλες δεσµεύσεις διαχείρισης του άρθρου 70 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115, όπως προβλέπονται στο Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027, όταν οι δεσµεύσεις των παρεµβάσεων αυτών υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του ΚΓΠΚ 7 ή την πρώτη απαίτηση του ΚΓΠΚ 8».

Τα ποσά που χάνει ο παραγωγός

Η παραπάνω παράγραφος ουσιαστικά αναφέρει πως όποιος ακολουθήσει την παρέκκλιση δεν θα µπορεί να λάβει ενίσχυση από το νέο πρασίνισµα που αφορά την αγρανάπαυση στο 10% των καλλιεργούµενων εκτάσεών τους (Κωδικός Παρέµβασης Π1-31.2 – Επέκταση της εφαρµογής περιοχών οικολογικής εστίασης).

Το ύψος της ενίσχυσης που θα χάσει λοιπόν ο παραγωγός είναι:

  • Καλαµπόκι: 6,8 ευρώ το στρέµµα.
  • Πατάτα: 38,5 ευρώ το στρέµµα.
  • Σακχαρότευτλα: 7,8 ευρώ το στρέµµα.
  • Κηπευτικά: 50,5 ευρώ το στρέµµα.
  • Βαµβάκι: 11,9 ευρώ το στρέµµα.
  • Χειµερινά σιτηρά: 8,7 ευρώ το στρέµµα.
  • Χειµερινά ψυχανθή: 9,1 ευρώ το στρέµµα.

Τα παραπάνω ποσά ορίζονται στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ που πήγε στην ΕΕ τον περασµένο ∆εκέµβριο και παρουσιάζονται µε επιφύλαξη µέχρι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να φροντίσει να ενηµερώσει τους παραγωγούς για τον τελικό σχεδιασµό που συµφωνήθηκε µε την ΕΕ. Η σχετική δράση πάντως είναι βέβαιο πως θα ενεργοποιηθεί. Παράλληλα η εγκύκλιος αναφέρει ότι «µετά την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023 -2027 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα εκδοθεί το αναγκαίο νοµοθετικό πλαίσιο σχετικά µε την αιρεσιµότητα (σ.σ όροι λήψης του τσεκ)».

www.agronews.gr