69 θέσεις στο Δήμο Γρεβενών

Έφτασε η ώρα των αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αργότερο μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής (7/3) θα βγει στον αέρα η πολυαναμενόμενη προκήρυξη Θυμίζουμε ότι, όπως σας ενημέρωσε η «Πρωινή» ήδη από τις 2 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τη κατανομή των θέσεων που έχει γίνει, στο Δήμο Γρεβενών θα προκηρυχθούν συνολικά 69 θέσεις σε 30 ειδικότητες. Αναλυτικά οι θέσεις στο Δήμο Γρεβενών ανα ειδικότητα είναι οι εξής: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 1 θέση ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 3 θέσεις ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: 21 θέσεις ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 2 θέσεις ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ: 1 θέση ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ: 4 θέσεις ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ: 1 θέση ΓΕΩΠΟΝΩΝ: 1 θέση ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ: 1 θέση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: 1 θέση ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 5 θέσεις ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: 3 θέσεις ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 1 θέση ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ: 1 θέση ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ: 1 θέση ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 1 θέση ΜΑΓΕΙΡΩΝ: 1 θέση ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 1 θέση ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 1 θέση ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ: 1 θέση ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 5 θέσεις ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 2 θέσεις ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 1 θέση ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 1 θέση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1 θέση ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 1 θέση ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ: 1 θέση ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ: 2 θέσεις ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ: 1 θέση ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ: 1 θέση Δικαιούχοι, κριτήρια, μοριοδότηση Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι με ηλικία από 18 ετών και άνω.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα κριτήρια που θα θέτει η σχετική υπουργική απόφαση, το επίκεντρο εστιάζεται στους μακροχρόνια –άνω των 12 μηνών- ανέργους και μάλιστα στους άνω των 45, και 55 ετών οι οποίοι έχουν και την μεγαλύτερη μοριοδότηση για τις νέες προσλήψεις.

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής και κατάταξης: α) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες: ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών. β) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60): ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα. γ) Αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω: δεκαπέντε (15) μόρια. δ) Ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2017, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής: 1) Ατομικό 0-3.500 ευρώ: Τριάντα (30) μόρια 2) Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ: Τριάντα (30) μόρια 3) Ατομικό 3.501-5.000 ευρώ: Είκοσι πέντε (25) μόρια 4) Οικογενειακό 7.001-10.000 ευρώ: Είκοσι πέντε (25) μόρια 5) Ατομικό 5.001-8.000 ευρώ: Είκοσι (20) μόρια 6) Οικογενειακό 10.001-16.000 ευρώ: Είκοσι (20) μόρια 7) Ατομικό 8.001-12.000 ευρώ: Δέκα (10) μόρια 8) Οικογενειακό 16.001-26.000 ευρώ: Δέκα (10) μόρια 9) Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ: Μηδέν (0) μόρια 10) Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ: Μηδέν (0) μόρια ε) Ηλικία: -18 έως 29 ετών: Δεκαπέντε (15) μόρια – 30 έως 44 ετών: Είκοσι πέντε (25) μόρια – 45 έως 54 ετών: Τριάντα πέντε (35) μόρια – 55 ετών και άνω: Σαράντα πέντε (45) μόρια στ) Αριθμός ανηλίκων τέκνων: δέκα (10) μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο ζ) Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: δέκα (10) μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων, η) Δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: τριάντα πέντε (35) μόρια και ι) Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: είκοσι (20) μόρια. ια) Εντοπιότητα βάσει της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφελουμένου: είκοσι (20) μόρια. Για τις περιπτώσεις των κριτηρίων γ) και ζ), απαιτείται σχετική γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) με την οποία πιστοποιούνται τα ποσοστά αναπηρίας.

Οι ωφελούμενοι, αμέσως μετά την προκήρυξη, καλούνται να υποβάλλουν, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, αίτηση συμμετοχής για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από 1 μέχρι 3 υπηρεσίες τοποθέτησης. Ο προσωρινός πίνακας επιλεγέντων θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και θα ανακοινωθεί η έκδοσή του στον πίνακα ανακοινώσεων του αρμόδιου ΚΠΑ. Κατά των ανωτέρω πινάκων θα ακολουθήσει η διαδικασία υποβολής ενστάσεων (μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 ημερών. Μετά την εξέταση των ενστάσεων θα αναρτηθεί ο τελικός πίνακας επιλεγέντων.