Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών με 14 θέματα

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 και την εγκύκλιο 426/77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, στην 31η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr στις 14 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα    1ο Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Γρεβενών έτους 2021, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα    2ο Έγκριση του 43ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα    3ο Έγκριση της 44ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)
Θέμα    4ο Έγκριση της 45ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)
Θέμα    5ο Έγκριση της 46ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)
Θέμα    6ο Έγκριση της 47ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)
Θέμα    7ο Έγκριση ή μη απευθείας εκμίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος της Κοινότητας Πηγαδίτσας Δήμου Γρεβενών (αίτημα Δημητρίου Μπασνά του Σπύρου)
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα   8ο Γνωμοδότηση για το Πρόγραμμα δασικών Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας οικονομικού έτους 2022
Θέμα   9ο Περιορισμός βοσκής που προβλέπεται από τη Διαχειριστική μελέτη του Συνιδιόκτητου δάσους “Πριονίων Μποζόβου” για τα έτη 2019 – 2026
Θέμα 10ο Περιορισμός βοσκής που προβλέπεται από τη Διαχειριστική μελέτη του Δημοτικού δάσους “Φιλιππαίων” του Δήμου Γρεβενών για τα έτη 2018 – 2027
Θέμα 11ο Περιορισμός βοσκής που προβλέπεται από τη Διαχειριστική μελέτη του Δημοτικού δάσους “Λειψίου” Δήμου Γρεβενών για τα έτη 2019 – 2028
Ειδικά θέματα
Θέμα  12ο Καθορισμός αμοιβής Δικηγορικής Εταιρείας για άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό 90/2021 απόφασης του Μον. Πρωτ. Γρεβενών, τακτ. Διαδικασία, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου
Θέμα  13ο Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γρεβενών, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης στις 13/12/2021, ώρα: 11:45, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή, διακοπή ή ματαίωση δικάσιμο, σχετικά με την υπ΄ αρ. κατ. ΑΓ372/13-10-2021 αγωγή για ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ του ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ Χ. κατά του Δήμου Γρεβενών, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ήτοι η παράσταση και υπογραφή του σχετικού πρακτικού και οποιουδήποτε άλλου απαιτούμενου εγγράφου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου
Θέμα  14ο Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γρεβενών, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης στις 13/12/2021, ώρα: 12:30, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή, διακοπή ή ματαίωση δικάσιμο, σχετικά με την υπ΄ αρ. κατ. ΑΓ373/13-10-2021 αγωγή για ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ του ΓΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ κατά του Δήμου Γρεβενών, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ήτοι η παράσταση και υπογραφή του σχετικού πρακτικού και οποιουδήποτε άλλου απαιτούμενου εγγράφου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου
Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:
1. Πηγαδίτσας (για το 7ο θέμα)
2. Καλλιθέας (για το 9ο θέμα)
3. Φιλιππαίων(για το 10ο θέμα)
4. Κυδωνιών(για το 11ο θέμα)